RODO

maj 28th, 2018 | Posted by admin in Aktualności | Ważne

Szanowni Państwo

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 (dalej: RODO) informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą przy ul. Piastowskiej 9, 78-100 Kołobrzeg.

  2. Dane osobowe Państwa będą przetwarzane w ramach działalności statutowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kołobrzegu.

  3. Cele w jakich zbierane są dane osobowe szczegółowo i jasno zostały określone w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.

  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty i upoważnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  5. Zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych regulują przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  6. Posiadacie Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych prawem.

  7. Przysługuje Państwu prawi wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

  8. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który monitoruje przestrzeganie przepisów RODO przez Administratora danych. Mogą się państwo kontaktować telefonicznie pod nr tel. (94)35-454-47 lub mailowo: poradniakg@post.pl.Jednocześnie zapewniamy, że:

  • nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niże przewidziano przepisami prawa,

  • przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.