INFORMACJA DLA RODZICÓW STARAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH PROGRAMU „ZA ŻYCIEM” W ROKU 2022

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kołobrzegu ogłasza nabór na zajęcia terapeutyczne i inne specjalistyczne w ramach Programu.

Rodziców/opiekunów prawnych/opiekunów faktycznych dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0. do rozpoczęcia nauki w szkole prosimy o złożenie wniosku deklarującego chęć przystąpienia do Programu.

Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający niepełnosprawność tj. opinię WWR i/lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub orzeczenie o niepełnosprawności i/lub zaświadczenie lekarskie.

Druk wniosku do pobrania oraz Regulamin Rekrutacji znajdują się na stronie www lub w siedzibie porani.

Wypełniony wniosek i w/w dokumenty należy dostarczyć do siedziby poradni:

ul. Piastowska 9 w Kołobrzegu od poniedziałku do piątki w godz. 7:30-15:30.

Pliki do pobrania:

Regulamin:

Wniosek o przyjęcie do programu:

Dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie prosimy o zastosowanie się do zasad:

  • Przyjść do Poradnia dokładnie na umówioną godzinę (nie wcześniej i nie później).
+