Procedury przyjmowania:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi pomoc psychologiczno – pedagogiczna zarówno w postaci badań diagnostycznych jak i działań terapeutycznych jest udzielana w poradni na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

Badania diagnostyczne dotyczące problemów szkolnych oparte są na:

 • informacjach rodziców o dziecku,
 • opiniach nauczycieli lub wychowawców o dziecku ,w których opisane są również podjęte formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole,
 • w przypadku dzieci, które były wcześniej diagnozowane w innych poradniach lub placówkach oraz są leczone w poradniach specjalistycznych wskazane jest, aby rodzice przedstawili posiadaną dokumentację,
 • uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania , pisania i liczenia powinni mieć dołączone do w/w dokumentacji również sprawdziany ortograficzne, wypracowania, zeszyty z klas młodszych,
 • jeśli dziecko nie jest pełnoletnie, na badanie przychodzi wraz z rodzicem,
 • jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, osoba, która składa wniosek powinna, na wiosek poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii,
 • korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię w tym diagnostycznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
Orzeczenia
 1. Poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie:
  • kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
  • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego,
  • indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
  • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
  • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.
 2. Orzeczenia wydaje Zespół Orzekający działający w poradni.
 3. Wymagane jest złożenie wniosku oraz zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka – w przypadku nauczania indywidualnego zaświadczenia lekarskiego, zawierającego rozpoznanie schorzenia oraz określenie na jaki okres nauczanie indywidualne jest konieczne.
 4. Wnioskodawca zostaje poinformowany o posiedzeniu Zespołu Orzekającego, w którym osobiście może uczestniczyć.
 5. O decyzji Zespołu Orzekającego można dowiedzieć się osobiście bądź telefonicznie.
 6. Orzeczenie wnioskodawca otrzymuje w terminie do 7 dni od dnia posiedzenia Zespołu Orzekającego.
 7. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
Opinie

Poradnia wydaje opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży w szczególności:

 • potrzeb edukacyjnych dziecka w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie I szkoły podstawowej,
 • potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • poziomu rozwoju indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego,
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom przez okres kształcenia w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Opinia taka stanowi także podstawę do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów zewnętrznych,
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
 • udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum,
 • dotyczących braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu, w szkole lub placówce w formie zajęć specjalistycznych:
  • logopedycznych,
  • korekcyjno- kompensacyjnych,
  • socjoterapeutycznych,
  • innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
Harmonogram zgłaszania do poradni
 1. Zgłaszanie dzieci mających niepowodzenie edukacyjne lub przejawiających zachowania dysfunkcyjne odbywa się przez cały rok.
  • nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej,
  • na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, opinia o której mowa, może być wydana także uczniowi szkoły ponadpodstawowej. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor po zaciągnięci opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.Opinie dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się wydaje się:
 2. Zgłaszanie dzieci w celu odroczenia obowiązku szkolnego: kwiecień – czerwiec.*UWAGA: W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego wskazane jest dostarczenie opinii wychowawcy oddziału rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
 3. Zgłaszanie dzieci i młodzieży do badań kontrolnych – zgodnie z zaleceniami poradni.
 4. Zgłaszanie dzieci przedszkolnych i klas I-III szkoły podstawowej na przesiewowe badania słuchu, wzroku, mowy: przez cały rok.*UWAGA: Przy zgłoszeniu do tych badań wymagana jest zgoda rodziców
 5. Zgłaszanie dzieci i młodzieży na indywidualne badania logopedyczne na terenie poradni: przez cały rok
 6. Uczeń diagnozowany pod kątem pierwszeństwa przyjęcia do klasy 1 szkoły ponadpodstawowej ze względu na problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia na badanie powinien dostarczyć zaświadczenie od lekarza specjalisty z diagnozą stanu zdrowia.

Dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie prosimy o zastosowanie się do zasad:

 • Przyjść do Poradnia dokładnie na umówioną godzinę (nie wcześniej i nie później).
+