Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kołobrzegu

Placówka została powołana pod nazwą Poradnia Wychowawczo – Zawodowa z dniem 01.09.1969 r. na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 1968 przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Inspektorat Oświaty w Kołobrzegu.
Decyzją nr 3/92 Kuratora Oświaty w Koszalinie z dn. 05 lutego 1992 r. Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Kołobrzegu stała się jednostką budżetową, a z dniem 24 lutego 1993 na podstawie decyzji Kuratora Oświaty w Koszalinie zmieniono jej nazwę na Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.
Początkowo placówka została zlokalizowana przy SP nr 5 w Kołobrzegu, gdzie zajmowała 1 pomieszczenie.
Od 1972 – 2003 r. siedzibą poradni była zabytkowa Kamienica przy ul. Granicznej 6. Początkowo pracownicy mieli wydzielone 2 pomieszczenia z czasem liczba pomieszczeń powiększyła się do 5. Mimo to baza nie sprzyjała realizacji nowych zadań poradni.
Od 2002 r. poradnia ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Piastowskiej 9. Mieści się w niej 8 pomieszczeń diagnostycznych, sala terapeutyczna i gabinet diagnostyczno – terapeutyczny dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo.
Placówka wyposażona jest w nowoczesną bazę dydaktyczną, sprzęt specjalistyczny oraz programy komputerowe wykorzystywane w terapii.
Zapewnienie pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest zadaniem własnym samorządów terytorialnych.
W związku z powyższym organem prowadzącym dla PP-P w Kołobrzegu jest Rada Powiatu w Kołobrzegu. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Szczecinie.
Poradnia jest finansowana z subwencji oświatowej wspieranej środkami na inwestycje z budżetu Starostwa oraz samodzielnie wypracowanymi.

Poradnia obejmuje swym zasięgiem miasta i gminy powiatu:
 • miasto i gmina Kołobrzeg,
 • gmina Dygowo,
 • gmina Gościno,
 • gmina Rymań,
 • gmina Siemyśl,
 • gmina Ustronie Morskie.
W terenie działania znajduje się:
 • 13 przedszkoli,
 • 19 szkół podstawowych,
 • 13 szkół gimnazjalnych,
 • 9 szkół ponadgimnazjalnych,
 • 8 placówek oświatowych

Łączna ilość dzieci w podległym terenie to 16 506.

Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. Poradnia udziela pomocy psychologiczno pedagogiczno logopedycznej uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych mających siedzibę na terenie działania poradni. Pracownikami pedagogicznymi poradni są : psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, posiadający wyższe wykształcenie magisterskie. Pracownicy pedagogiczni prowadza pracę diagnostyczną, terapeutyczną, doradczą, konsultacyjną, psychoedukacyjną, profilaktyczną, informacyjną, interwencyjną, mediacyjną i są odpowiedzialni za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych im dzieci i młodzieży. Pracownicy pedagogiczni realizują swoje zadania na terenie placówki oraz w środowisku dziecka: w szkole, w domu rodzinnym. W ramach przybliżenia środowisku lokalnemu specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poradnia prowadzi terenowe punkty konsultacyjne w szkołach gminnych powiatu kołobrzeskiego czynne w terminach uzgadnianych każdorazowo z dyrektorami szkół.

Poradnia realizuje zadania w szczególności po przez:
 • diagnozę,
 • konsultacje,
 • terapię,
 • psychoedukację,
 • doradztwo,
 • mediacje,
 • interwencje w środowisku ucznia,
 • działalność profilaktyczną,
 • działalność informacyjną.

W poradni są zatrudnieni pedagodzy, psycholodzy, logopedzi oraz pracownicy administracji i obsługi.

Dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie prosimy o zastosowanie się do zasad:

 • Przyjść do Poradnia dokładnie na umówioną godzinę (nie wcześniej i nie później).
+