OFERTA PORADNI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zajęcia dla dzieci i młodzieży na terenie Poradni:

 • Terapia psychologiczna:

trudności w relacjach rówieśniczych, zaburzenia lękowe, depresja, nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD), zachowania opozycyjno – buntownicze, trudności adaptacyjne, stres pourazowy, problemy okresu dojrzewania, problemy suicydalne (próby samobójcze, zachowania autodestrukcyjne) problemy wewnątrzrodzinne, zaburzenia rozwojowe oraz inne w zależności od potrzeb.

 • Terapia pedagogiczna:

dzieci i młodzieży z grupy ryzyka dysleksji oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w tym z dyskalkulią i trudnościami w nauce matematyki – prowadzi mgr A. Dullek-Duda, mgr K. Wieczorek

 • Wsparcie indywidualne i poradnictwo dla młodzieży

 • Terapia logopedyczna

 • Terapia EEG Biofeedback

 • Zajęcia o charakterze terapeutycznym

  • metodą integracji sensorycznej – prowadzi mgr Violetta Podsiadła-Kabacińska, A. Szczerba
  • z elementami sensomotorycznej terapii widzenia – prowadzi mgr Edyta Pękul
 • Terapia tyflopedagogiczna – prowadzi mgr Edyta Pękul

 • Terapia surdologopedyczna – prowadzi mgr Violetta Podsiadła-Kabacińska

 • Terapia metodą Warnkego – prowadzi mgr K. Wieczorek

 • Terapia metodą Tomatisa – prowadzi mgr K. Grela

 • Terapia dla dzieci przedszkolnych wykazujących trudności emocjonalno – społeczne – prowadzi mgr B. Marchal

 • Sensoplastyka – prowadzi mgr K. Podgórska-Łoś

 • Poradnictwo zawodowe dla dzieci i młodzieży zdolnych oraz z niepełnosprawnością i problemami zdrowotnymi – prowadzi mgr J. Pilarczyk

 • Porady indywidualne dla młodzieży dotyczące wyboru poziomu kształcenia ponadgimnazjalnego, określania preferencji zawodowych, uzyskania informacji o szkołach, profilach, studiach wyższych – prowadzi mgr J. Pilarczyk

 • Terapia indywidualna z nastolatkiem – prowadzi: mgr B. Klemba, mgr E. Łuców-Stepczyńska, mgr J. Pilarczyk

 • Podnoszenie jakości edukacji matematycznej: „Matematyka nie musi być trudna” – prowadzi mgr A. Dullek-Duda

 • Na dobry początek” – zajęcia dla dzieci 6,7-letnich przejawiających symptomy braku dojrzałości szkolnej – prowadzi mgr E. Pękul i mgr J. Rosiak

 • Zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne dla dzieci przedszkolnych i szkolnych „Jestem odważny” – prowadzi mgr B. Marchal i mgr B. Kalinowska

 • Razem można więcej” – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne dla klas VII, VIII szkoły podstawowej – prowadzi mgr B. Solik i mgr J. Pilarczyk

 • Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe dla dzieci z Zespołem Aspergera w wieku 9-13 lat – prowadzi mgr B. Marchal i mgr J. Rosiak

 • Kształtowanie umiejętności prospołecznych uczniów klas I-III z wykorzystaniem elementów Smyko-Multisensoryki – prowadzi mgr K. Grela i mgr K. Wieczorek

Zajęcia dla dzieci i młodzieży na terenie szkół i przedszkoli:

 • Przesiewowe badania słuchu programem „Słyszę”, „Mówię”

 • Przesiewowe badania wzroku programem „Widzę”

 • Przesiewowe badania mowy dla przedszkoli i szkół w których nie są zatrudnieni specjaliści

 • Skuteczna i nieskuteczna komunikacja” – zajęcia dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych – prowadzi mgr B. Solik i mgr J. Pilarczyk

 • Profilaktyka przemocy i agresji” zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – prowadzi mgr B. Solik i mgr J. Pilarczyk

 • Ja i mój zawód” – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. – prowadzi mgr J. Pilarczyk

 • Bezpieczeństwo w Internecie – „Internet to nie tylko zabawa”- warsztaty dla uczniów szkół podstawowych. – prowadzi mgr K. Podgórska-Łoś, mgr K. Wieczorek

Działania edukacyjno-profilaktyczne dla rodziców na terenie Poradni:

 • Jak pomóc dziecku z trudnościami w pisaniu i czytaniu – prowadzi mgr A. Dullek-Duda

 • Instruktaż dla rodziców dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej – prowadzi mgr Violetta Podsiadła-Kabacińska

 • Gotowość szkolna – prowadzi mgr Violetta Podsiadła-Kabacińska, mgr B. Kalinowska

 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych z zakłóceniami w sferze emocji (lękowych, nieśmiałych) – prowadzi mgr Violetta Podsiadła-Kabacińska
 • Spotkania dla rodziców dzieci biorących udział w treningu umiejętności społecznych – prowadzi mgr B. Marchal i mgr J. Rosiak

 • Budowanie programów domowych dla małych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju -prowadzi mgr Violetta Podsiadła-Kabacińska

 • Vademecum logopedyczne – profilaktyka logopedyczna zajęcia dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – prowadzi mgr E. Lipska, mgr A. Orłowska

 • Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. – prowadzi mgr B. Kalinowska

 • Łatwe zabawy na poważne sprawy, czyli jak w codziennych sytuacjach stymulować rozwój dziecka?”-warsztaty dla rodziców 5,6,7, letnich mające na celi wzmacnianie dojrzałości szkolnej – prowadzi mgr Violetta Podsiadła-Kabacińska

 • Doradztwo rodzin – prowadzi mgr B.Klemba, mgr D.Korn-Tęcza

 • Terapia rodzin. Terapia małżeństw i par – prowadzi mgr B. Klemba

 • Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z SPE – kontakt mgr B. Wolańska

Działania wspomagające pracę szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w celu podniesienia praktycznych umiejętności nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • Sieć współpracy dla psychologów – kontakt mgr E. Łuców-Stepczyńska

 • Sieć współpracy dla pedagogów – kontakt mgr A. Dullek-Duda

 • Sieć współpracy dla logopedów – kontakt mgr E. Lipska

 • Sieć współpracy dla nauczycieli i doradców zawodowych zajmujących się orientacją zawodową w szkołach – kontakt mgr J. Pilarczyk

 • Praca z uczniem słabosłyszącym w szkole ogólnodostępnej” – szkolenie dla nauczycieli – kontakt mgr Violetta Podsiadła-Kabacińska

 • Jak postępować z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w przedszkolu lub szkole” – warsztaty dla nauczycieli. – kontakt mgr Violetta Podsiadła-Kabacińska

 • Praca z uczniem słabowidzącym w szkole ogólnodostępnej” – szkolenie dla nauczycieli. – kontakt mgr E. Pękul

 • Rozwijanie poradnictwa zawodowego w szkołach” – szkolenie dla nauczycieli – kontakt mgr J. Pilarczyk

 • Wsparcie dla nauczycieli dzieci z mutyzmem wybiórczym – kontakt mgr B. Kalinowska

 • Warsztaty dla nauczycieli w zakresie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi uczniów – poszukiwanie rozwiązań – kontakt mgr K. Podgórska-Łoś, mgr K. Wieczorek

 • Porozumiewania się z rodzicem ucznia” – szkolenie dla nauczycieli – kontakt mgr A. Dullek-Duda

 • Prawidłowa współpraca z rodzicami” – szkolenie dla nauczycieli przedszkoli. – kontakt mgr B. Marchal

 • Model wsparcia ucznia niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej – edukacja włączająca w szkołach” – szkolenie dla nauczycieli – kontakt mgr J. Rosiak

 • Profilaktyka przemocy i agresji. – prowadzi mgr J. Pilarczyk i mgr B. Solik

 • Jak pracować z dzieckiem z problemami emocjonalnymi?” – szkolenie dla nauczycieli – prowadzi mgr B. Kalinowska

 • Jak pomóc dziecku z trudnościami w pisaniu i czytaniu?” – zajęcia warsztatowe dla nauczycieli. – prowadzi mgr A. Dullek-Duda

 • Rozpoznawanie symptomów, szybka interwencja i działania uprzedzające próby samobójcze” – szkolenie dla nauczycieli i specjalistów. – prowadzi mgr B. Klemba i mgr E. Łuców-Stepczyńska

 • Szkoleniowe rady pedagogiczne zgodnie z potrzebami szkół i placówek.

 • Współpraca w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły i placówki.

 • Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze SPE – kontakt mgr B. Wolańska

 • Wsparcie indywidualne dla nauczycieli borykających się z trudnościami wynikającymi z roli nauczyciela i własnymi trudnościami życiowymi – kontakt mgr E. Łuców-Stepczyńska

 • Konsultacje i porady dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół i placówek oświatowych – kontakt mgr A. Dullek-Duda

 • Wspomaganie prac Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz pomoc przy opracowywaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych – kontakt mgr A. Dullek-Duda

 • Działania mediacyjne między stronami konfliktu (uczniami – rodzicami – nauczycielami) – kontakt mgr A. Dullek-Duda

 • Interwencje kryzysowe – kontakt mgr A. Dullek-Duda

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kołobrzegu realizuje również zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego dla Powiatu Kołobrzeskiego. Ośrodek zapewnia konsultacje oraz usługi: terapeutów, fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga, logopedy, oraz koordynuje działania służące wykorzystaniu dostępnych usług.

 

 • Karta zgłoszenia zapotrzebowania na zajęcia prowadzone przez PPP w Kołobrzegu