Deklaracja Dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kołobrzegu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kołobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kołobrzegu dostępnej pod adresem: http://www.poradnia-kolobrzeg.pl

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niegodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-11-23
 • Data sporządzenia oświadczenia: 2021-03-16
 • Data ostatniej istotnej modyfikacji: 2021-03-16

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Treści niedostępne

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starać by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokument PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Serwis zawiera dokumenty pakietów biurowych LibreOffice i Microsoft Office, które mogą nie być w pełni dostępne.
 • Linki w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie.
 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada koordynator ds. dostępności:

 • Alina Dullek-Duda.
 • E-mail: ppp@powiat.kolobrzeg.pl
 • Telefon: 94 35 454 47

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna
Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami – poradnia nie zapewnia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia do budynku
Do budynku prowadzi 1 wejście z możliwością dojazdu:

 • od ul. Piastowskiej (skręt za kwiaciarnią),
 • od placu 18 Marca,
 • możliwe dojście od ul. Dworcowej.

Wejście jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz osób z małymi dziećmi..

Komunikacja pozioma
Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

Komunikacja pionowa
Budynek nie jest wyposażony w windę, co skutkuje brakiem możliwości wejścia na pierwsze piętro osobom niepełnosprawnym.

Osoby niepełnosprawne
Osoby niepełnosprawne obsługiwane są w dostosowanych gabinetach na parterze budynku.
Na parterze na końcu korytarza znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich.
W poradni nie ma oznaczeń w alfabecie brajla  lub w druku powiększonym ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

Dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie prosimy o zastosowanie się do zasad:

 • Przyjść do Poradnia dokładnie na umówioną godzinę (nie wcześniej i nie później).
+