program-za-zyciem-logo

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kołobrzegu została wskazana do realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego dla Powiatu Kołobrzeskiego.

W związku z realizacją rządowego programu „Za życiem”, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ośrodek zapewnia konsultacje oraz usługi: terapeutów, fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga, logopedy, oraz koordynuje działania służące wykorzystaniu dostępnych usług.

Wiodący ośrodek:

  • udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych, a także możliwych form interdyscyplinarnej pomocy;

  • organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017r. poz. 59 i 949);

  • wykonuje pozostałe zadania wynikające z 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczych.

Wskazuje się również na konieczność podejmowania przez ośrodek współpracy z pracownikami socjalnymi oraz podmiotami leczniczymi w celu zapewnienia interdyscyplinarnej i kompleksowej pomocy służącej wzmocnionemu oddziaływaniu na dziecko z niepełnosprawnością lub zagrożeniu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Poradni pok. 10 w godz. 10:00 – 12:00 (środa) lub telefonicznie 94 35 454 47.

Page 1

Dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie prosimy o zastosowanie się do zasad:

  • Przyjść do Poradnia dokładnie na umówioną godzinę (nie wcześniej i nie później).
+